hero background

Współpraca

Oferta partnerstwa dla start-upów

Nikt nie ma złudzeń – droga od start-upu do firmy skutecznie działającej na rynkach międzynarodowych jest dłuższa i trudniejsza, niż to wynika z lektury prospektów informacyjnych.

My tę drogę przebyliśmy.

Dlatego w oparciu o zebrane doświadczenia wzmacniamy i pomagamy młodym firmom rozwijać się tak, aby ich innowacja najpierw przebiła się na zagraniczne rynki, a następnie, aby odniosła sukces rynkowy.

Jeśli nie chcesz być wiecznym start-upem, skorzystaj ze wsparcia ludzi, którzy przeszli już trudną drogę od innowacji do wdrożenia przemysłowego i rozwoju sprzedaży na rynku

Oferta partnerstwa dla start-upów

Nasze wsparcie zaczyna się na etapie testowania technologii na rynku i dopracowywania na podstawie pozyskanych z rynku informacji parametrów technicznych i funkcjonalnych produktu w celu zoptymalizowania oferty pod kątem potrzeb rynkowych.

Firmy, w które inwestujemy, wspieramy w zależności od ich potrzeb, w następujących obszarach:

 • dopracowanie rynkowej wersji produktu
 • rozwój technologii produkcji
 • sprzedaż i marketing
 • logistyka i operacje
 • finanse i zarządzanie przepływami
 • export i ekspansja międzynarodowa
 • uzupełnienia i rozwój zespołu
 • przejęcia potencjalnych konkurentów
 • bezpieczeństwo prawne i biznesowe

Partnerstwo z Funduszami VC

Poświęciliście dużo czasu na wyszukanie na rynku dobrych pomysłów i obiecujących innowatorów.

Niektóre z firm, w które zainwestowaliście, mają perspektywy rozwojowe. Przed nimi jednak jeszcze dużo barier wewnętrznych i zewnętrznych.

Ponad 80% dobrze zapowiadających się start-upów spowalnia lub całkowicie zatrzymuje swój rozwój na wczesnym etapie. Do najczęstszych barier należą:

 • jakość kadr, które wystarczały do wykreowania prototypu, ale nie są w stanie przejść z nim do skali przemysłowej i rynkowej,
 • finansowanie – teoretycznie jest dużo kapitału na rynku, ale warunki współpracy są trudne,
 • koszty ekspansji międzynarodowej.

Nasze doświadczenie wskazuje, że aby z sukcesem wejść do 10 dowolnych krajów europejskich, potrzeba zainwestować 10 razy więcej, niż w rozwój w Polsce.

Porozmawiajmy. Może jest sens, aby kolejne 2-3-5 lat przejść razem.

Partnerstwo z Funduszami VC

Alternatywne Spółki Inwestycyjne

Zmiany regulacyjne dotyczące uczestnictwa osób fizycznych.

W dniu 29 września 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Ustawa ta wprowadziła szereg zmian do przepisów ustawy z dnia 27 maja 2024 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi regulujących działalność zarządzających ASI oraz alternatywnych spółek inwestycyjnych („ASI”).

Alternatywne Spółki Inwestycyjne

Traktowanie klienta profesjonalnego

Art. 70k. 1. Zarządzający ASI, na wniosek podmiotu innego niż określony w art. 2 pkt 13a lit. a–m oraz w zakresie określonym w takim wniosku, może traktować ten podmiot jak klienta profesjonalnego, pod warunkiem że podmiot ten posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, a także spełnia warunek, o którym mowa w ust. 3. Przed uwzględnieniem wniosku zarządzający ASI ustala wiedzę tego podmiotu o zasadach traktowania klientów profesjonalnych w zakresie, którego wniosek dotyczy.

Traktowanie klienta profesjonalnego

Art. 70k ust.2

Zarządzający ASI, na wniosek klienta profesjonalnego oraz w zakresie określonym w takim wniosku, może traktować go jak klienta detalicznego. Zarządzający ASI może traktować klienta profesjonalnego jak klienta detalicznego również pomimo braku takiego wniosku w przypadku alternatywnej spółki inwestycyjnej, która uzyskała zezwolenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 2015/760 art. 70k ust.2.

Wniesienie środków przez osoby fizyczną

Zgodnie z art. 70k ust. 3 Osoba fizyczna może być uznana za klienta profesjonalnego, jeżeli wartość jej wkładu do alternatywnej spółki inwestycyjnej będzie nie mniejsza niż równowartość w złotych kwoty 60 000 euro. Przy czym środki te nie mogą pochodzić z pożyczki, darowizny lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej z ASI, zarządzającymi ASI lub jednostką powiązaną z tymi podmiotami zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości (art. 70k ust.4 ustawy o funduszach).

Przepisów art. 70k ust. 3-6 ustawy o funduszach nie stosuje się, w przypadku gdy co najmniej 50% praw uczestnictwa ASI posiadają klienci profesjonalni, o których mowa w art. 2 pkt 13a lit. a-m ustawy o funduszach. (art. 70k ust. 7 ustawy o funduszach).

Wniesienie środków przez osoby fizyczną

Na zarządzającego ASI nałożone zostały obowiązki dotyczące weryfikacji transakcji dotyczących zbywania praw uczestnictwa ASI. Obecnie przeniesienie praw lub uprawnień z nich wynikających na podmiot inny niż inwestor tej ASI oraz zarządzający tą ASI wymaga wyrażenia zgody w formie pisemnej przez zarządzającego ASI zarządzającego tą ASI. Zarządzający ASI może odmówić wyrażenia zgody, gdy po weryfikacji podmiot nie spełnia warunków pozwalających uznać go za klienta profesjonalnego (uwzględniając należy art. 70k ust. 3 i 4 ustawy o funduszach).

Art. 70 ust. 6

Czynność prawna mająca za przedmiot prawa uczestnictwa w alternatywnej spółce inwestycyjnej, prowadząca do przeniesienia tych praw lub uprawnień z nich wynikających na podmiot inny niż inwestor tej alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz zarządzający ASI zarządzający tą alternatywną spółką inwestycyjną wymaga wyrażenia zgody w formie pisemnej przez zarządzającego ASI zarządzającego tą alternatywną spółką inwestycyjną. Zarządzający ASI odmawia wyrażenia zgody, jeżeli po dokonaniu weryfikacji podmiot, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie spełnia warunków pozwalających na jego uznanie za klienta profesjonalnego, z uwzględnieniem ust. 3 i 4. Czynność prawna dokonana bez wyrażenia zgody przez zarządzającego ASI jest nieważna

Przepisów art. 70k ust. 3-6 ustawy o funduszach nie stosuje się, w przypadku gdy co najmniej 50% praw uczestnictwa ASI posiadają klienci profesjonalni, o których mowa w art. 2 pkt 13a lit. a-m ustawy o funduszach. (art. 70k ust. 7 ustawy o funduszach).

Do ustawy o funduszach dodany został ust. 4 w art. 8 wskazujący, że ASI nie może zawrzeć umowy pożyczki lub innej umowy o podobnym charakterze, dokonywać emisji obligacji lub innych papierów wartościowych niebędących prawami uczestnictwa ASI, jeżeli udzielającym pożyczkę lub zawierającym inna umowę o podobnym charakterze albo obejmującym lub nabywającym obligacje lub inny papier wartościowy jest osoba fizyczna.

Nie dotyczy osoby fizycznej uznanej za klienta profesjonalnego (z uwzględnieniem art. 70k ust. 1 i 3 ustawy o funduszach).

Ponadto, jak wskazuje UKNF ustawa zmieniająca wprowadza określone przepisy przejściowe, skierowane do podmiotów wykonujących obecnie działalność zarządzania ASI na podstawie wpisu do rejestru albo na podstawie zezwolenia, oraz do osób będących inwestorami ASI:

1/ art. 56 ust. 1 ustawy zmieniającej – osoby fizyczne, które posiadały w dniu wejścia w życie tej ustawy prawa uczestnictwa ASI, które co najmniej 50% praw uczestnictwa nie posiadali klienci profesjonalni i które nie spełniają warunku określonego w art. 70k ust. 3 ustawy o funduszach, pozostają inwestorami ASI.

2/ art. 56 ust. 2 ustawy zmieniającej – osoby fizyczne, o których mowa powyżej, nie mogą obejmować nowych praw uczestnictwa ASI, a zwłaszcza:

– uczestniczyć w podwyższeniu wartości nominalnej istniejących udziałów – w spółce z o.o.,

– uczestniczyć w obejmowaniu akcji nowej emisji, sprzedaży akcji własnych, podwyższeniu wartości nominalnej akcji – w spółce akcyjnej oraz spółce komandytowo-akcyjnej,

– uczestniczyć w zwiększeniu wkładu dotychczasowych komandytariuszy – w spółce komandytowej

Jeżeli wartość nowych wkładów  liczonych łącznie z dotychczasowymi wkładami tych osób fizycznych będzie mniejsza niż określona w art. 70k ust. 3 ustawy o funduszach oraz o ile nie zostanie dokonana pozytywna ocena osoby fizycznej zgodnie z art. 70k ust. 1 ustawy o funduszach.

3/ art. 56 ust. 3 ustawy zmieniającej – umowy, o których mowa w art. 8a ust. 4 ustawy o funduszach (umowy pożyczki lub inne umowy o podobnym charakterze zawarte  przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej), nie mogą podlegać nowacji ani mieć wydłużonych terminów płatności należnych osobom fizycznym, od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej.

Szanujemy Twoją prywatność, dlatego chcemy Cię poinformować, że zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności. Aby przekazać jasne i przejrzyste informacje dotyczące tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe. W poszczególnych punktach szczegółowo opisujemy, które z Twoich danych osobowych posiadamy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Dodaliśmy także informację o Twoich prawach, np. w jaki sposób możesz uzyskać dostęp do swoich danych oraz zażądać zaprzestania ich wykorzystywania.

Naszą Politykę prywatności znajdziesz tutaj.