hero background

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (dalej jako: „Rozporządzenie SFDR”) reguluje dla uczestników rynku finansowego i doradców finansowych przepisy dotyczące przejrzystości w odniesieniu do wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju oraz brania pod uwagę niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju w prowadzonych przez nich działaniach, a także w odniesieniu do przedstawiania przez nich informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem na temat produktów finansowych.

Na gruncie Rozporządzenia SFDR spółka Fidiasz ASI Sp. z o.o. (dalej „Fidiasz ASI”), wewnętrznie zarządzana Alternatywna Spółka Inwestycyjna kwalifikowana jest jako uczestnik rynku finansowego, a także dla jej inwestorów jako produkt finansowy.

Zrównoważony rozwój

Strategie dotyczące wprowadzania do działalności ryzyk

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia SFDR (art. 3 ust. 1), uczestnicy rynku finansowego publikują na stronie internetowej strategię wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych lub informację o braku takiej strategii.

Jak określono w Rozporządzeniu SFDR czynniki zrównoważonego rozwoju („ESG”) oznaczają kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu (art. 2 pkt 24), natomiast ryzyko dla zrównoważonego rozwoju oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji (art. 2 pkt 22),.

Strategie dotyczące wprowadzania do działalności ryzyk

W trakcie procesu inwestycyjnego Fidiasz ASI, dokonuje kompleksowej analizy potencjalnych inwestycji obejmującej badanie due diligence, które również obejmują czynniki ESG, w tym kwestie środowiskowe, pracownicze i społeczne.

Fidiasz ASI uwzględnia również w doborze inwestycji podmioty wspierające realizację celów zrównoważonego rozwoju takich jak: dobra jakość edukacji (4.), czysta i dostępna energia (7.), wzrost gospodarczy i godna praca (8.), innowacyjność, przemysł, infrastruktura (9.), odpowiedzialna konsumpcja i produkcja (12.), działania w dziedzinie klimatu (13.).

Fidiasz ASI nie posiada jednak formalnej strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Fidiasz ASI nie wyłącza jednak możliwości opracowania takiej strategii w przyszłości, co wiązać się będzie z aktualizacją niniejszego oświadczenia.

Przejrzystość polityki wynagrodzeń

Fidiasz ASI nie jest zobowiązany do przyjęcia polityki wynagrodzeń, o której mowa w art. 23 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE, na podstawie wyłączenia, o którym mowa w art. 3 ust. 2 tej dyrektywy.

Z powyższych względów, ze względu na wielkość podmiotu Fidiasz ASI, a także z uwagi na brak formalnej strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, Fidiasz ASI nie zapewnia spójności polityki wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

Przejrzystość polityki wynagrodzeń

Promowanie aspektów środowiskowych lub społecznych oraz dokonywanie przez ASI zrównoważonych inwestycji

Fidiasz ASI (wewnętrznie zarządzający ASI) jako produkt finansowy nie została zaklasyfikowana jako (i) ASI promująca aspekt środowiskowy lub społeczny ani jako (ii) ASI mająca na celu zrównoważone inwestycje, zatem inwestycje w ramach tego produktu finansowego nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.
Promowanie aspektów środowiskowych lub społecznych oraz dokonywanie przez ASI zrównoważonych inwestycji

Spółki portfelowe Fidiasz ASI mogą jednak realizować projekty i realizują, które promują lub korzystnie wpływają na aspekty środowiskowe lub społeczne, nie jest to jednak główne kryterium działania inwestycyjnego Fidiasza ASI.

[1] Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, www.un.org.pl


Szanujemy Twoją prywatność, dlatego chcemy Cię poinformować, że zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności. Aby przekazać jasne i przejrzyste informacje dotyczące tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe. W poszczególnych punktach szczegółowo opisujemy, które z Twoich danych osobowych posiadamy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Dodaliśmy także informację o Twoich prawach, np. w jaki sposób możesz uzyskać dostęp do swoich danych oraz zażądać zaprzestania ich wykorzystywania.

Naszą Politykę prywatności znajdziesz tutaj.